حمایت از کسب و کار ها در زمان شیوع بیماری کرونا

بخشی از راهکار های ارائه شده در زمان شیوع ویروس کرونا