بررسی اجمالی مشکلات پیش آمده بعد از نصب شیشه اتومبیل

ایراد های شیشه اتومبیل پس از نصب معلوم میشود .